palçyk

  1. Toprak bilen suw garylyp, gurluşyk işlerinde peýdalanylýan, hamyra meňzeş laý.

    • Onuň howlusynyň daş-töweregine aýlanan diwary palçykdan salnan galyň haýatdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Çaýhana daşy palçykdan suwalgy bir jaýdy. (A. Durdiýew, Saýlalan eserler)

  2. Ýagyş ýagmagyndan ýa-da umugman suw dökülmeginden we ş. m. öl bolan, ezilen toprak.

    • Ýer örän palçyk bolup, ýöremek mümkin däl. («Pioner» žurnaly)

    • Doguşdan-da, poliseýlerden biri palçyga bulaşyp ýatyrdy. (G. Kuliýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem palçyk - palçygy.