pakyrdaşmak işlik

Pakyrdyly seslenişmek.

  • Onuň dil bilen näme dahyly barka? -- diýip, mugallymy özüne sorag berende, oturanlar pakyrdaşyp gülüşdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Birden papagymy aýraýsam, kolhozçylar pakyrdaşyp gülşerler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)