pagtaçy

Gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen meşgul bolýan daýhany pagtaçylyk işgäri spesialist.

  • Soňky ýyl ol öz işinde has hem ussatlyk görkezdi we pagtaçylaryň Türkmenistan zarpçylarynyň birinji ýygnanyşygyna öz inisi Sapar bilen bile gatnaşdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)