pagta

  1. Gowaçanyň hasylyndan alynýan süýüm.

    • Olar biziň derimizden emele gelen ýüpek pagta bilen fabriklerini üpjünlemäge ymtylýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytlyädim)

    • Ýekeme-ýekeleýin seçilp alnan her bir duýp gowaçadan ýygylan pagta labaratoriýada analiz edilýär. (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda Gowaçanyň Seleksiýasywe Tohumçylygy)

  2. Gepleşik dili Gowaça.

    • Başga ekin ekmän, pagta kän ekdik, Pagta kän almaga küýmüzi dikdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

    • Ýedi aý pagtanyň näzini çekdiň ýedi aý toprak bilen suw içdi. (G. Seýitliýew, Goşgular)

pagta bilen damagyny çalmak

seret damak