pažžyldy paž‧žyl‧dy

Sygyr, düýe ýaly mallaryň süýdi sagylanda, suwuk zat turşap-ajanda, suwa bir zat oklananda we ş. m. güžžüldäp çykýan ses.

  • Öpüşmäge ýaňy gezek gelende pažžyldy eşidildi, aşak oturdyk. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Deňiziň pažžyldysyn diňläp, sagatlaýyn seredýärsiň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • pažžyldady
  • pažžyldyly
  • pažžyldysy
  • pažžyldysyn