pälwan1

[pälwa:n]

 1. Göreş sporty bilen meşgullanýan güýçli, daýaw adam.

  • Jora göreşde kynlyk bilen üstün çykan pälwan uly mazaly derledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dogrudan-da ol toýlarda orta çykyp göreşýän pälwan eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manydabaşarjaň, iş ussady, edermen, batyr.

  • Hany pälwanlarym başlalyň işe! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sürgüne barýardy dönmez pälwanlar, gözler gözleýärdi göwün syrdaşyn. (R. Alyýew, Kommunizm ýolunda)

zähmet pälwany

seret zähmet

 • Gözel eje gabagyny galdyryp kluby dolduryp oturan zähmet pälwanlaryna göz gezdirdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

pälwan2

[pälwa:n]

 1. Boýuntyrygyň ortasyndan sokulýan ýogyn agaç.

 2. Nawuň bogaldaklary berkidilýän dört sim.

  • Pälwanlar seslenýär it ýaly, Şemal güýjäp ugran wagty mazaly. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)