päýendeki

Köplenç gyşa saklanýan iri gawunyň bir sorty.

  • Gün dogdy, ýokary galdy, onuň üstüne gün geldi, ol şonda-da güne ýatan päýendeki ýaly pökläp ýatyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)