ozmak oz‧mak işlik

 1. Öňe geçmek, ýetip ötmek, öň gelmek, birinji ýeri eýelemek (ýaryşda).

  • Ýaryşda ozanyň baýragyna sygyr, göle ýa-da goýun berilýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Tarlaň şu gün ozmalydyr, ol atdan çykan taýdyr. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Öň hatarda barmak, bir işde, ýaryşda üstün çykmak.

  • Bir-birinden ozjak bolup göreşýär, höwesli gyzykly işiň baryşy. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Hudojnik durmuşdan ozup geçýär we göreldäniň beýik güýjüni peýdalanýan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Egri azar, dogry ozar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ozmak - ozdum, ozduň, ozupdyr.


Duş gelýän formalary
 • ozaly
 • ozalyň
 • ozan
 • ozana
 • ozandyr
 • ozanlar
 • ozanlaram
 • ozanlary
 • ozanlaryň
 • ozany
 • ozanydyr
 • ozanyma
 • ozanyň
 • ozar
 • ozara
 • ozardy
 • ozaýsa
 • ozdugymdyr
 • ozduk
 • ozdy
 • ozjagyny
 • ozjak
 • ozmagy
 • ozmagyndan
 • ozmak
 • ozmakda
 • ozmaklary
 • ozmaly
 • ozmalydyr
 • ozmandy
 • ozmasyn
 • ozsa-da
 • ozsaň
 • ozsaňam
 • ozsun
 • ozup
 • ozýan
 • ozýar