ozmak işlik

 1. Öňe geçmek, ýetip ötmek, öň gelmek, birinji ýeri eýelemek (ýaryşda).

  • Ýaryşda ozanyň baýragyna sygyr, göle ýa-da goýun berilýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Tarlaň şu gün ozmalydyr, ol atdan çykan taýdyr. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Öň hatarda barmak, bir işde, ýaryşda üstün çykmak.

  • Bir-birinden ozjak bolup göreşýär, höwesli gyzykly işiň baryşy. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Hudojnik durmuşdan ozup geçýär we göreldäniň beýik güýjüni peýdalanýan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Egri azar, dogry ozar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ozmak - ozdum, ozduň, ozupdyr.