ozalky o‧zal‧ky

Öň bolup geçen, owalky, öňki.

 • Onuň barasyndaky ozalky gürrüň-Halnazary öldüripdir diýlen gürrüň azmydy! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kolhozyň ozalky başlygy ozal gyzyl goşun hatarynda gulluk eden ýigitdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ozalky idegsiz ýatan ýerleri tekizlemek, dökünlemek üçin ähli güýçler mobilizlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ozalka
 • ozalkydan
 • ozalkydanam
 • ozalkyja
 • ozalkylar
 • ozalkylara
 • ozalkylardan
 • ozalkylary
 • ozalkylaryndan
 • ozalkylaryň
 • ozalkylygy
 • ozalkylygym
 • ozalkylygyna
 • ozalkymyz
 • ozalkysy
 • ozalkysyna
 • ozalkysyndan
 • ozalkysyndanam