ozalky

Öň bolup geçen, owalky, öňki.

  • Onuň barasyndaky ozalky gürrüň-Halnazary öldüripdir diýlen gürrüň azmydy! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kolhozyň ozalky başlygy ozal gyzyl goşun hatarynda gulluk eden ýigitdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ozalky idegsiz ýatan ýerleri tekizlemek, dökünlemek üçin ähli güýçler mobilizlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)