owaz at

[owa:z]

 1. Bogaz perdeleriniň titremegi netijesinde emele gelýän ses.

  • Daşarda bir adamzadyň owazy gelýär. («Görogly» eposy)

  • Çekimli sesler diňe owazdan ybaratdyr.

 2. Sazyň, aýdymyň ýakymly labzy sesi.

  • Owazyň dolduryp töwerek-daşa, gyzykly heňleri çalgyn, tüýdügim! (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Bir zadyň güňleç sesi.

  • Birdenkä gudogyň batly owazy şähere ýaýrap gitdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 4. Bir zat hakda bolan habar, gürrüň.