owşanaklamak işlik

Satanyňy giň açyp ýöremek aýaklaryň arasyny giň açyp hereket etmek.

  • Pälwanlara garşy owşanaklap ötägitdi. («Görogly» eposy)

  • Ileri tarapdan owşanaklap gelýän Halnazar, kör ediji günde gözlerini gyrpyldadyp Meleguşa bakan ýüzlendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)