oturtmak işlik

 1. Iki dyzyňy epdirip bir ýerde ornaşdyrmak.

  • Şeker eje çagalary öýüň içinde oturdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Bu sapar gyzy töre geçirip oturdy-da, özi tamyň içinde gezmelemäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ösümligi bir ýerden başga bir ýere geçirip ekmek, sançmak.

  • Indi biz ýakyn günlerde nahal oturtmaga girişjek. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Öňürti bu ýeri üç-dört gezek sürüp, soň şaly şitilini oturdýarlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Bir zady bir ýere berkitmek, bir ýere eltip gurmak.

  • Olar pionerler öýüniň ýedi ýerinde zadiýonokat oturtdylar. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oturtmak - oturdýar, oturdar, oturdypdyr.

tüňçe oturtmak

seret tüňçe

 • Men ýaňyja tüňçe oturtdym.


Duş gelýän formalary
 • oturdalyň
 • oturdan
 • oturdandygy
 • oturdandygyny
 • oturdandyklary
 • oturdanlygy
 • oturdanoklar
 • oturdansoň
 • oturdanyna
 • oturdanyndan
 • oturdanyň
 • oturdar
 • oturdara
 • oturdarlar
 • oturdarys
 • oturdaýyn
 • oturdyp
 • oturdypdy
 • oturdypdylar
 • oturdypdym
 • oturdypdyr
 • oturdypdyrlar
 • oturdyň
 • oturdýan
 • oturdýandyklaryny
 • oturdýar
 • oturdýarlar
 • oturtdy
 • oturtdy-da
 • oturtdyk
 • oturtdylar
 • oturtdym
 • oturtdym-da
 • oturtjagyny
 • oturtjak
 • oturtjakdygyna
 • oturtjakdyklaryny
 • oturtjaklar
 • oturtma
 • oturtmady
 • oturtmadyga
 • oturtmadyk
 • oturtmadylar
 • oturtmaga
 • oturtmagam
 • oturtmagy
 • oturtmagyň
 • oturtmak
 • oturtmakda
 • oturtmakdan
 • oturtmaklaryny
 • oturtmaklarynyň
 • oturtmaklyga
 • oturtmaklygy
 • oturtmaklyk
 • oturtmalar
 • oturtmalara
 • oturtmalardan
 • oturtmalary
 • oturtmalaryny
 • oturtmalaryň
 • oturtmaly
 • oturtmalydyr
 • oturtman
 • oturtmandyrlar
 • oturtmanyň
 • oturtmasynyň
 • oturtmazdan
 • oturtmazlyga
 • oturtmazlygy
 • oturtmaýarlar
 • oturtsaň
 • oturtsyn