otluk ot‧luk 1 at

Otuň köp ösen ýeri, otly öri meýdany, çemenlik.

 • Şäherden saýlanan üsti açyk maşyn kä oýmur-oýmur otluk meýdanyň, käte-de bölek-bölek gür tokaýlygyň içinden çaltlyk bilen süýnüp barýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otluk - otlugy.

otluk ot‧luk 2 at

[o:tluk]

Semawaryň turbasynyň düýbündäki üstünde ot ýanýan deşik-deşik ýel çekeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otluk - otlugy.


Duş gelýän formalary
 • otluga
 • otlugy
 • otlugyna
 • otlugyny
 • otlugynyň
 • otlugyň
 • otlukda
 • otlukdan
 • otlukdy
 • otluklar
 • otluklardan
 • otlukly
 • otluklydy