otlag

Mallaryň otlaýan ýeri, öri meýdany.

  • Diliň bolmasada düşünýän saňa. Goý indi gül öwüssin çölüň otlagyň. (R. Seýidow, Bagtlylar)