ortaky

Bir topar zadyň arasyndaky, ortada ýerleşen, aralykdaky.

  • Mawy ortaky öýden bir kersen düýe süýdüni alyp çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň suwy tomsuň ortaky aýlaryna çenli gutarmaýardy. («Kolhoz Günleri»)