oramak işlik

Bir zadyň daşyna saramak, daşyna dolamak, aýlamak.

  • Ol şol hemişeki ak donuny geýnip biline hem uzyn ak guşagyny birnäçe sapar arapdyr. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Bir zadyň daşyna agyl etmek, bir zadyň daşyna aýlaw etmek, daşyna dolanmak.

  • Ol bäş dogan orap degre-daşyňy. Taýýar seniň bilen ýeňiş etmäge. (R. Seýidow. Bagtlylar)