okuw at

  1. Bir bilime, endigi özleşdirmeklik, türgenleşdirmeklik.

    • Hoşgeldi ýogsa-da seniň gutaran okuwyň haýsy ugurdandyr? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Gaýybanaçylaryň okuwynyň soňky günleriniň biridi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Aýry-aýry predmetlere bagyşlanan sapak.

    • Ikinji günde okuwdan gijä galaýmaýyn birden. (A. Atajanow, Permanyň Mamasy)