okuw o‧kuw at

 1. Bir bilime, endigi özleşdirmeklik, türgenleşdirmeklik.

  • Hoşgeldi ýogsa-da seniň gutaran okuwyň haýsy ugurdandyr? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gaýybanaçylaryň okuwynyň soňky günleriniň biridi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Aýry-aýry predmetlere bagyşlanan sapak.

  • Ikinji günde okuwdan gijä galaýmaýyn birden. (A. Atajanow, Permanyň mamasy)


Duş gelýän formalary
 • okuwa
 • okuwam
 • okuwamy
 • okuwda
 • okuwdaky
 • okuwdan
 • okuwdyr
 • okuwlar
 • okuwlara
 • okuwlarda
 • okuwlardan
 • okuwlary
 • okuwlaryna
 • okuwlarynda
 • okuwlaryndan
 • okuwlaryny
 • okuwlarynyň
 • okuwlaryň
 • okuwly
 • okuwlylyk
 • okuwlysynyň
 • okuwsyz
 • okuwsyzlyk
 • okuwy
 • okuwy-da
 • okuwydyr
 • okuwym
 • okuwyma
 • okuwymy
 • okuwymyz
 • okuwymyza
 • okuwymyzy
 • okuwymyň
 • okuwyn
 • okuwyna
 • okuwynda
 • okuwyndaky
 • okuwyndan
 • okuwyndanam
 • okuwyny
 • okuwynyň
 • okuwyň
 • okuwyňa
 • okuwyňda
 • okuwyňdan
 • okuwyňy
 • okuwyňyza
 • okuwyňyzdan
 • okuwyňyzy
 • okuwça