ogrulyk

Keseki ýa-da jemgyýetçilik zadyny ogurlaýan ogrynyň ýagdaýy.

  • Eziz atly iberip, ogrulyk ýöňkelýän ýigidi getirtdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biziň arkamyzdakylar ogurlyk däl, öz zadymyz ahyryn. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ogurlyk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ogrulyk - ogrulygy.