oda-köze

[o:da-kö:ze]

oda-köze düşmek

Bir zadyň ugrunda howsalaly ýagdaýda bolmak, çaltlykda eliňden gelen çäreleri görmek.

  • Her kim onuň göwnünden turjak bolup, oda-köze düşýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Mama oda-köze düşse-de, Meret sesini çykarman, samankümäň gapdalynda ýaplandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)