oňmak işlik

 1. Güzeran geçirmek, gün görmek, ýaşamak.

  • Bir sygyrsyz oňup bileris, emma erkeksiz oňup bilmeris. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Çydam etmek, mydar etmek, takat etmek.

  • Wepa şu howla aýak basman oňar. (A. Gowşudow, Eserler)

 3. Şowly bolmak, şowuna düşmek, oň bolmak.

  • Wüşi jan, alan gelniň gutly bolsun, aýagy düşümli bolsun, bu örän oňan iş! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Her zat-da bolsa, agranomdan-a oňduk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Gepleşik dili Bes etmek, gutarmak, çäklenmek, tamamlamak.

  • Merdanyň kakasy: --Hawa şeýle! -- diýdi-de oňaýdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem oňmak - oňdum, oňduň, oňupdyr.