oňmak işlik

 1. Güzeran geçirmek, gün görmek, ýaşamak.

  • Bir sygyrsyz oňup bileris, emma erkeksiz oňup bilmeris. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Çydam etmek, mydar etmek, takat etmek.

  • Wepa şu howla aýak basman oňar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Şowly bolmak, şowuna düşmek, oň bolmak.

  • Wüşi jan, alan gelniň gutly bolsun, aýagy düşümli bolsun, bu örän oňan iş! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Her zat-da bolsa, agranomdan-a oňduk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Gepleşik dili Bes etmek, gutarmak, çäklenmek, tamamlamak.

  • Merdanyň kakasy: --Hawa şeýle! -- diýdi-de oňaýdy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem oňmak - oňdum, oňduň, oňupdyr.


Duş gelýän formalary
 • oňam
 • oňamok
 • oňan
 • oňanda
 • oňandyr
 • oňanmyş
 • oňanok
 • oňany
 • oňanyna
 • oňar
 • oňar-da
 • oňardy
 • oňardyk
 • oňardylar
 • oňardym
 • oňardyň
 • oňarmy
 • oňarsyň
 • oňaryn
 • oňarys
 • oňasym
 • oňaý
 • oňaýdy
 • oňaýmaly
 • oňaýmasaň
 • oňaýýar
 • oňduk
 • oňdular
 • oňdum
 • oňdy
 • oňjak
 • oňjakmy
 • oňluk
 • oňmady
 • oňmadyk
 • oňmadylar
 • oňmadym
 • oňmagy
 • oňmajagyny
 • oňmajak
 • oňmak
 • oňmakçy
 • oňmaly
 • oňman
 • oňmandy
 • oňmandyr
 • oňmandyrlar
 • oňmansoň
 • oňmarsyň
 • oňmasa
 • oňmasak
 • oňmasaň
 • oňmaz
 • oňmazdy
 • oňmazlygyna
 • oňmaýan
 • oňmaýar
 • oňmaýardy
 • oňmaýardylar
 • oňmaýarlar
 • oňsa
 • oňsa-da
 • oňsalar
 • oňsaň
 • oňsaňyz
 • oňsun
 • oňup
 • oňupdy
 • oňupdyr
 • oňupdyr-da
 • oňupdyrlar
 • oňuň
 • oňýan
 • oňýar
 • oňýardy
 • oňýardylar
 • oňýarka
 • oňýarlar
 • oňýarlarka
 • oňýarys