oňlamak işlik

Birini ýa-da bir zady makul bilmek, dogry tapmak, halatmak.

 • Näzik eje özüçe many çykardy, ol: --Meniň tapan gyzlarymdan birini ahyrynda Hoşgeldi oňlan bolara çemeli! -- diýip pikirlendi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Men Annagulynyň bu saňa geçmezligini özünden görjek däl we muny oňlamaýan ilden-de görjek däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Il oňlasa, atyňy soý. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • oňlady
 • oňladylar
 • oňladym
 • oňladyň
 • oňlam
 • oňlamady
 • oňlamadyk
 • oňlamadylar
 • oňlamaga
 • oňlamagy
 • oňlamak
 • oňlamaly
 • oňlaman
 • oňlamandyr
 • oňlamandyrlar
 • oňlamanyndan
 • oňlamasa-da
 • oňlamasyna
 • oňlamasyny
 • oňlamaz
 • oňlamazlyga
 • oňlamazlygyň
 • oňlamazlyk
 • oňlamaýan
 • oňlamaýandygyna
 • oňlamaýandygyny
 • oňlamaýanlygy
 • oňlamaýar
 • oňlamaýardy
 • oňlamaýarlar
 • oňlamok
 • oňlan
 • oňlandygyny
 • oňlanlygy
 • oňlanok
 • oňlap
 • oňlapdy
 • oňlapdyr
 • oňlar
 • oňlarsyň
 • oňlasa
 • oňlasa-da
 • oňlasaňyz
 • oňlaýan
 • oňlaýandygyny
 • oňlaýar
 • oňlaýmakdan