oňlamak işlik

Birini ýa-da bir zady makul bilmek, dogry tapmak, halatmak.

  • Näzik eje özüçe many çykardy, ol: --Meniň tapan gyzlarymdan birini ahyrynda Hoşgeldi oňlan bolara çemeli! -- diýip pikirlendi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men Annagulynyň bu saňa geçmezligini özünden görjek däl we muny oňlamaýan ilden-de görjek däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Il oňlasa, atyňy soý. (nakyl)