oňarmak o‧ňar‧mak işlik

 1. Bir zady düzetmek, tertibe salmak, bejermek.

 2. Bir işiň hötdesinden gelip bilmek, bir işi başarmak.

  • Men nahar taýýarlamagy-da, dürli-dürlüçe bişirmegi-de oňarýaryn. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ol halkyň, arasynda has giň ýaýran çeper otorizmleri, nakyllary öz ýerinde degerli edip peýdalanmagy oňarýar. («Edebiýat»)

 3. Gepleşik dili Öz ýerinde aýtmak, hötdesinden gelmek, duzlamak (ses bilen).

  • Sen bolsa-da, ony aňardyň!

özüňi oňarmak

seret öz 1

 • Keliň iň ýuwaşy hem köpriniň aşagynda ýatyp düýe ürküzýär welin biziň kelimiz bolsa özüni oňarman, aşyk ýaly oýnadyp ýörýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • oňaramok
 • oňaran
 • oňaranok
 • oňaranoklar
 • oňaransoň
 • oňarar
 • oňarardy
 • oňararlyk
 • oňararsyň
 • oňararsyňyz
 • oňararyn
 • oňararys
 • oňaraňok
 • oňardy
 • oňardygymdan
 • oňardygyndan
 • oňardyk
 • oňardylar
 • oňardym
 • oňardyň
 • oňardyň-da
 • oňarjagyna
 • oňarjak
 • oňarma
 • oňarmady
 • oňarmadygyň
 • oňarmadyk
 • oňarmadym
 • oňarmadyň
 • oňarmaga
 • oňarmajak
 • oňarmajakdygyna
 • oňarmak
 • oňarmaklyk
 • oňarmaly
 • oňarmalydyr
 • oňarman
 • oňarmandygy
 • oňarmandyr
 • oňarmanmy
 • oňarmansyň
 • oňarmarsyňyz
 • oňarmasa
 • oňarmasam
 • oňarmasaň
 • oňarmasaňam
 • oňarmasyna
 • oňarmaz
 • oňarmazdy
 • oňarmazdym
 • oňarmazlyk
 • oňarmazça
 • oňarmaýan
 • oňarmaýandygymyzyň
 • oňarmaýanlygymy
 • oňarmaýanlygyny
 • oňarmaýar
 • oňarmaýarlar
 • oňarsa
 • oňarsalar
 • oňarsam
 • oňarsaň
 • oňarsaňam
 • oňarsyn
 • oňaryp
 • oňarypdylar
 • oňarypdyr
 • oňarypsyň
 • oňarypsyňyz
 • oňaryň
 • oňarýan
 • oňarýandyklary
 • oňarýandyr
 • oňarýanlar
 • oňarýanlary
 • oňarýany
 • oňarýanyň
 • oňarýar
 • oňarýardy
 • oňarýarlar
 • oňarýarsyň
 • oňarýaryn