oýun o‧ýun at

 1. Oýnalýan zatlaryň görnüşi, ýoly.

  • Olar ör oýunlarynyň gyzgalaňy bilen daş töwerekden gopgun tursa-da duýmaýarlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Oýun bir, maza iki. (nakyl)

 2. Teatr Sahnada oýnalýan tomaşa, spektakl.

  • Men dün «Zöhre-Tahyr» oýnuny gördüm.

 3. Degişme, bälçireşme.

  • Size oýun gerek. («Bahar»)

  • Seniň çynyňmy ýa-da oýun edýärmiň. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem oýun - oýnum, oýnuň, oýny.

başyňa oýun getirmek

Her hili aldawlara duçar etmek, her hili pyrryldak etmek.

oýun götermek

Degişmede gaty görmezligi başarmak, oýna çydamak.

 • Edilen oýny götermek.

oýunlyga salmak

Degişmä salyp diýjegiňi diýmek, aýtjagyňy aýtmak.

 • Agronom oýunlyga salyp, bu ikisine degdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • oýna
 • oýnady
 • oýnadyk
 • oýnam
 • oýnamy
 • oýnudy
 • oýnudyr
 • oýnum
 • oýnumdan
 • oýnumy
 • oýnumyka
 • oýnumyz
 • oýnumyza
 • oýnumyzyň
 • oýnun
 • oýnuna
 • oýnunda
 • oýnundan
 • oýnuny
 • oýnunyň
 • oýnunyňam
 • oýnuň
 • oýnuňa
 • oýnuňky
 • oýnuňy
 • oýnuňyz
 • oýnuňyzdan
 • oýny
 • oýunda
 • oýundaky
 • oýundamyş
 • oýundan
 • oýundy
 • oýundygyna
 • oýundygynyň
 • oýundyr
 • oýunlar
 • oýunlara
 • oýunlarda
 • oýunlardan
 • oýunlardyr
 • oýunlary
 • oýunlary-da
 • oýunlaryma
 • oýunlarymy
 • oýunlarymyz
 • oýunlaryna
 • oýunlarynda
 • oýunlaryndaky
 • oýunlaryndan
 • oýunlaryny
 • oýunlarynyň
 • oýunlaryň
 • oýunlaryňy
 • oýunlaryňyz
 • oýunlyga
 • oýunlygyna
 • oýunlyk
 • oýunmy
 • oýunsyz
 • oýunça