oýnamak işlik

 1. Oýun bilen meşgullanmak, oýuna gatnaşmak.

  • Aýu, Sona! Sapaklaryňy taýýarlaňyňdan soň, oýnamaga gel! (G. Gurbansähedow, Enesiniň Ýumuşlary)

  • Ol taýda bir topary üýşüp düzzüm oýnaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Bir roly ýerine ýetirmek her hile hereketler bilen oýun görkezmek.

  • «Görogly» dramasynda ol Öweziň roluny oýnady.

 3. Biri bilen oýun etmek, bälçiräp biriniň üstünden gülmek, degişmek.

  • Meni oýnamaň maňa işlemäge mümkinçilik beriň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Eýläk-beýläk hereket etmek.

  • Onuň gara gözleri oýnap durýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

uly rol oýnamak

Ähmiýeti uly bolmak, uly ähmiýete eýe bolmak.

 • Beýik ýazyjylaryň eserlerini höwes bilen düýpli öwrenmegiň uly rol oýnadygy şeksizdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)