oýnamak oý‧na‧mak işlik

 1. Oýun bilen meşgullanmak, oýuna gatnaşmak.

  • Aýu, Sona! Sapaklaryňy taýýarlaňyňdan soň, oýnamaga gel! (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

  • Ol taýda bir topary üýşüp düzzüm oýnaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Bir roly ýerine ýetirmek her hile hereketler bilen oýun görkezmek.

  • «Görogly» dramasynda ol Öweziň roluny oýnady.

 3. Biri bilen oýun etmek, bälçiräp biriniň üstünden gülmek, degişmek.

  • Meni oýnamaň maňa işlemäge mümkinçilik beriň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Eýläk-beýläk hereket etmek.

  • Onuň gara gözleri oýnap durýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

uly rol oýnamak

Ähmiýeti uly bolmak, uly ähmiýete eýe bolmak.

 • Beýik ýazyjylaryň eserlerini höwes bilen düýpli öwrenmegiň uly rol oýnadygy şeksizdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • oýnabam
 • oýnady
 • oýnady-da
 • oýnadyk
 • oýnadylar
 • oýnadym
 • oýnadyň
 • oýnadyňyz
 • oýnadyňyzmy
 • oýnajagam
 • oýnajagyny
 • oýnajak
 • oýnajakdygy
 • oýnajakdygyna
 • oýnajakdygyny
 • oýnajakdym
 • oýnajaklara
 • oýnajakmy
 • oýnaly
 • oýnalyň
 • oýnam
 • oýnama
 • oýnamady
 • oýnamadyk
 • oýnamaga
 • oýnamaga-da
 • oýnamagy
 • oýnamagyna
 • oýnamagyny
 • oýnamagyň
 • oýnamajak
 • oýnamak
 • oýnamakda
 • oýnamakdan
 • oýnamaklaryny
 • oýnamaklyga
 • oýnamaklygy
 • oýnamaklyk
 • oýnamakmy
 • oýnamalaryny
 • oýnamaly
 • oýnamalydygyna
 • oýnamalymy
 • oýnaman
 • oýnamanam
 • oýnamany
 • oýnamanym
 • oýnamasalar
 • oýnamasam
 • oýnamasaň
 • oýnamasyny
 • oýnamazlygy
 • oýnamazlykdan
 • oýnamaýan
 • oýnamaýandygy
 • oýnamaýandygyny
 • oýnamaýanlygyny
 • oýnamaýanyny
 • oýnamaýar
 • oýnamaýardylar
 • oýnamaýarlar
 • oýnamaýaryn
 • oýnamaň
 • oýnan
 • oýnana
 • oýnanam
 • oýnanda
 • oýnandygy
 • oýnandygyny
 • oýnandyr
 • oýnanlarynda
 • oýnanlaryndan
 • oýnanlaryny
 • oýnanlaryň
 • oýnanlygy
 • oýnanok
 • oýnansoň
 • oýnany
 • oýnanym
 • oýnanymyzda
 • oýnanymyzy
 • oýnanyndan
 • oýnanyny
 • oýnanyňa
 • oýnanyňda
 • oýnap
 • oýnapdy
 • oýnapdylar
 • oýnapdym
 • oýnapdyr
 • oýnapdyr-da
 • oýnapdyrlar
 • oýnar
 • oýnar-da
 • oýnara
 • oýnardy
 • oýnardyk
 • oýnardylar
 • oýnardym
 • oýnardyň
 • oýnarlar
 • oýnarsyň
 • oýnaryn
 • oýnarys
 • oýnarysmy
 • oýnasa
 • oýnasa-da
 • oýnasalar
 • oýnasam
 • oýnasaň
 • oýnasy
 • oýnasym
 • oýnasyn
 • oýnasynlar
 • oýnasyň
 • oýnaý
 • oýnaýan
 • oýnaýan-da
 • oýnaýana
 • oýnaýandan
 • oýnaýandygy
 • oýnaýandygyna
 • oýnaýandygyny
 • oýnaýandyklary
 • oýnaýandyklaryndan
 • oýnaýandyklaryny
 • oýnaýandyr
 • oýnaýandyryn
 • oýnaýanlar
 • oýnaýanlara
 • oýnaýanlaryň
 • oýnaýanlygyny
 • oýnaýanmy
 • oýnaýany
 • oýnaýanym
 • oýnaýanymyzy
 • oýnaýanyna
 • oýnaýanyny
 • oýnaýanyň
 • oýnaýar
 • oýnaýaram
 • oýnaýardy
 • oýnaýardyk
 • oýnaýardylar
 • oýnaýardym
 • oýnaýarka
 • oýnaýarlar
 • oýnaýarmy
 • oýnaýarsyň
 • oýnaýyn
 • oýnaň