oýnam oý‧nam

Dört birligi aňladýan san, dört.

  • Iki oýnam çaganyň: --Kaka, kaka! -- diýşip, elemtas öňünden çykjaklary gözüniň öňüne gelip, özüni düýpsüz derýa oklajak ýaly, başyny birden galdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň kellesiniň oýnam barmak gapdalyndan wazlap geçen berdeň käniň gurşun okudy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • oýnama
  • oýnamady
  • oýnamadyk
  • oýnamda
  • oýnamy