oýnaşmak oý‧naş‧mak işlik

Bilelikde oýnamak, biri-biriň bilen oýnamak, oýun edişmek.

 • Men bu ýere siziň bilen gep nokatlaşyp, oýnaşyp oturmaga gelemok, yzymda zerur işler maňa garaşyp dur. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Mähri her gün okuwdan gaýdyp gelýär, az salym agasynyň çagalary bilen oýnaşyp-gülüşýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • oýnaşan
 • oýnaşanda
 • oýnaşanyň
 • oýnaşdy
 • oýnaşdyk
 • oýnaşdylar
 • oýnaşmaga
 • oýnaşmak
 • oýnaşman
 • oýnaşsa
 • oýnaşsyn
 • oýnaşyp
 • oýnaşypdyr
 • oýnaşyň
 • oýnaşýan
 • oýnaşýarlar