oýnaşmak işlik

Bilelikde oýnamak, biri-biriň bilen oýnamak, oýun edişmek.

  • Men bu ýere siziň bilen gep nokatlaşyp, oýnaşyp oturmaga gelemok, yzymda zerur işler maňa garaşyp dur. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Mähri her gün okuwdan gaýdyp gelýär, az salym agasynyň çagalary bilen oýnaşyp-gülüşýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)