oýmur-oýmur oý‧mur-oý‧mur

[o:ýmur-o:ýmur]

Oý bolup duran, oýulyp duran.

  • Päkize gar bilen örtülen çägäniň ýüzünde oýmur-oýmur yz galdyryp, yzyna dolandy. («Kolhoz günleri»)

  • Ýoluň kenarynda oýmur-oýmur şorluk meýdan duzlag ýaly agaryp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar käte oýmur-oýmur takyrlardan geçýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)