oýlamak işlik

[o:ýlamak]

 1. Bar ünsüňi gönükdirmek, bir zat barada pikir etmek, pirirlenmek.

  • Adamlar! siz oýlap görüň: patyşadan işçi razymy? --Ýok! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hawa, başlyk, ýaňy maňa: --bir ýana gezmäge gideli! -- diýdi weli, şoňa gitsemmikäm-gitmesemmikäm diýip oýlap durmuş. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Şu beýik maşgalada özüniň nähili derejede orun tutandygyny oýlar. (A. Gowşudow, Eserler)

 2. Çak etmek, paýhas etmek, çaklamak.

  • Myrat öz ýanyndan: --indi bir çen boldy! -- diýip oýlan bolsa gerek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

oýlap taplamak

Döredijilikli işläp, täze bir zat döretmek, täze bir oýlap çykarmak.

 • Täze eranyň II asyrynyň başynda Hytaýda kagyz oýlap tapypdyrlar. (Gadymly Dünýä Taryhy)