oýanmak işlik

  1. Ukudan açylmak, turmak.

    • Myhmanlaryň galmagalyna öý eýeleri hem oýanypdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

    • Gijäniň ýary geçenden soň, men oýandym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Şäher halky aljyraňňylyk bilen oýandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ýüze çykmak, peýda bolmak, döremek.