1

[o:ý]

Biri ýa-da bir zat barada edilýän pikir, akyl ýetiriş.

 • Seniň gizlin syryňy Iwan duýmaýandyr diýen oý seniň göwnüňe gelmesin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem oý - oýum, oýuň.

oý köli

Pikiriň jümmüşi.

oýa çümmek

Çuň pikire gitmek.

 • Ol ýol boýy bütin göwresi bilen oýa çümüp gelýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

 • Aýsoltan gök otlara gözi düşende bolsa oýa çümdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

2

[o:ý]

 1. Geografiýa Pesýer, çöketlik.

  • Marynyň golaýynda, Amaşanyň oýunda, Murgabyň boýunda mydama gök bürenip oturan bir uly oba bar. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Sürüniň oýa inýän tarapyna seredip başlady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Çukur emele gelen ýer, çukur.

 3. Tekiz däl, düz däl, pes.

  • Tamy suwagynyň şu ýeri oý bolupdyr.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem oý - oýum, oýuň.