nowruz now‧ruz

Könelişen söz Käbir Gündogar ýurtlaryň hasaby boýunça täze ýyl çalşygy, ýyl çalşygynyň, ikinji güni.

 • Nowruzyň siňňitli ýaşy bilen arpa, bugdaý yrýasyz gögeripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ak ekin nowruzdan öň ekilip gutarylypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Biziň eriklerimiz mart aýynyň birinji ýarym aýynyň içinde gülleýär, onsoň martyň ýigrimisinden ýigrimi üçüne batýança nowruz günleri bolýan sowuk, näzik nowçalary guradýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • nowruza
 • nowruzam
 • nowruzda
 • nowruzdan
 • nowruzlaram
 • nowruzlaryň
 • nowruzly
 • nowruzmy
 • nowruzsyz
 • nowruzy
 • nowruzymyz
 • nowruzynda
 • nowruzyň
 • nowruzyňam
 • nowruzyňdan