nowruz

Könelişen söz Käbir Gündogar ýurtlaryň hasaby boýunça täze ýyl çalşygy, ýyl çalşygynyň, ikinji güni.

  • Nowruzyň siňňitli ýaşy bilen arpa, bugdaý yrýasyz gögeripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ak ekin nowruzdan öň ekilip gutarylypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biziň eriklerimiz mart aýynyň birinji ýarym aýynyň içinde gülleýär, onsoň martyň ýigrimisinden ýigrimi üçüne batýança nowruz günleri bolýan sowuk, näzik nowçalary guradýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)