nokat

 1. Tegelejik tegmilt.

  • Orazgülüň käbir ýeri gastyn atan bugdaýreňk ýüzüniň sag tarapynda garaja nokat ýaly meňi bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Grammatik termin Gutaran pikiri tapawutlandyrmak üçin we käbir gysgaldylan sözler ýazylanda ulanylýan dyngy belgi.

  • Habar sözleminiň ilki sözüniň soňunda hemişe nokat goýlup, ondan soň başlanan sözlemiň ilki sözüniň birinji harpy baş harp bilen ýazylar.

 3. Fizika Suwuklygyň bir haldan başga bir hala geçiş derejesi.

  • Gaýnama nokady.

  • Ereme nokady.

  • Doňma nokady.

 4. Ýer, punkt.

  • Söwda nokady.

  • Ok atylýan nokat.

 5. Daşdan çala görünýän zat, gara.

  • Alysdan göründi bir gara nokat. Bilmedim men onda niçik hereket. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 6. Bir zadyň gutaran ýeri, ýokary derejesi.

  • Onuň gürrüňi ahyry nokadyna ýetdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nokat - nokady.

iki nokat

Aşakly-ýokarly goýlup ulanylýan goşa nokat, dyngy belgisi (:).