nogul

Könelişen söz Gündogar ýurtlarda taýýarlanylýan süýji.

  • Bir gün gurdy eneli-ogul, Myhmanlara berdi balmydyr nogul. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Çagalar noguly gowy görýärler, sebäbi ol ýumşak süýji.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem nogul - noglum, nogluň, nogly.