nogta at

  1. Köplenç eşek we ş. m. mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp.

    • Häzir gölämize nogta işdirýän. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Ygtyýar, erk.

    • On ýyldan türkmen mekdebinde okap ýene öz nogtasyny öz enesini tabşyrýan ýigitden men-ä näme tama edip boljagyny bilýän däldirin. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)