niýetlemek işlik

Bir zada, işe öňünden niýet etmek.

  • Saňa toý gatanjy diýip, öz ýanymdan iki sany goýun bilen bir düýe bugdaý niýetläp goýupdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Maral gyza uzak ömür, beýik bagt niýetleýäris. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)