niýet

Bir zada, işe öňünden döreýän isleg, hyýal, maksat.

  • Sekiz müňçüler hataryna giräýmek niýetim hem ýok däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Aýsoltan öz duýgusuny duýdurmazlyk niýeti bilen, ejesiniň sözüni kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Sen şu ýerik näme niýet bilen geldiň?! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Aýna ejesini ugratmak, ýene kimidir görmek niýeti bilen düýäniň başyny idip ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýagşy niýet- ýarym döwlet. (nakyl)

niýeti bozuk

Ýaman niýetli, gara ýürekli.

  • Päli-niýeti bozuk adam. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)