niýet ni‧ýet

Bir zada, işe öňünden döreýän isleg, hyýal, maksat.

 • Sekiz müňçüler hataryna giräýmek niýetim hem ýok däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Aýsoltan öz duýgusuny duýdurmazlyk niýeti bilen, ejesiniň sözüni kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Sen şu ýerik näme niýet bilen geldiň?! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Aýna ejesini ugratmak, ýene kimidir görmek niýeti bilen düýäniň başyny idip ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýagşy niýet- ýarym döwlet. (nakyl)

niýeti bozuk

Ýaman niýetli, gara ýürekli.

 • Päli-niýeti bozuk adam. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • niýetde
 • niýetdedir
 • niýetden
 • niýetdi
 • niýetdigim
 • niýetdir
 • niýete
 • niýeti
 • niýeti-de
 • niýetim
 • niýetimde
 • niýetimden
 • niýetimi
 • niýetimiz
 • niýetimizden
 • niýetimizi
 • niýetimiziň
 • niýetin
 • niýetinde
 • niýetindedi
 • niýetindemi
 • niýetinden
 • niýetindäki
 • niýetine
 • niýetini
 • niýetiniň
 • niýetiň
 • niýetiňde
 • niýetiňe
 • niýetiňi
 • niýetiňiz
 • niýetiňizde
 • niýetiňize
 • niýetler
 • niýetleri
 • niýetlerim
 • niýetlerimize
 • niýetlerinden
 • niýetlerine
 • niýetlerini
 • niýetleriniň
 • niýetleriň
 • niýetli
 • niýetliler
 • niýetlileriň
 • niýetliligi
 • niýetlilik
 • niýetlini
 • niýetmi
 • niýetsiz