netije at

[neti:je]

Bir zat barada edilýän iň soňky jem, many.

  • Guramaçylykly başlanan iş gowy netije berdi. («Bahar»)

  • Meniň ýaňky hiňlenmegim, aýdym aýtmagym hem göwün göçgüninden gelip çykýan bir netije. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Duýduryşymyň netijesini haýal etmän habar berersiňiz.