nesil

  1. Ata-baba bir maşgaladan bolan kowum-garyndaşlar, arkaba-arka gelýän garyndaşlyk.

    • Siziň nesliňiz aňry geçmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Maşgaladan önüp-ösýän ogul-gyz, zürýat, ýaş össürimler.

  3. Bir döwürde ýaşaýan ýaşdaş adamlar, döwürdeşler.

    • Ýöne, biziň Hoşgledimiz hem şol pökgen bilen jedelleşip ýören agronomlaryň neslinden. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem nesil - nesli.