nesihat at

[nesi:hat]

Bir mesele, iş barada berilýän öwüt, maslahat.

  • Seniň nesihatyň üçin kanun. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Birnäçe söz aýtjak saňa. Nesihatym algyn, jigim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ol, ýaşlara nesihat bermegi gowy görýärdi. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)