nerw

  1. Anatomiýa Kelle we oňurga ýiliginden şahalara bölünip gidýän, sistema emele getirýän, organizmiň işleýşini dolandyrýan näzik ösüntgileriň-süýümleriň biri.

    • Adamlaryň beýnisi orta hasap bilen 15 milliýon nerw öýjüklerinden ybaratdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Adamyň häsiýetini organizmiň işleýşini kesgitleýän şu organlaryň sistemasy, jemi.

    • Arakesme wagtynda okuwçynyň nerw sistemasynyň hem dynç almagyny üpjün etmek gerekdir. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)