nep

Könelişen söz Peýda.

  • Şumy seniň öýüňize nepiň? («Pioner» žurnaly)

  • Nepini bilmedik ärden är bolmaz. Gury sözi otarmakdan kär bomaz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dostuňy egleme nepden galmasyn, duşmanyň saklama syryň bilmesin. (nakyl)