nejis

[neji:s]

  1. Ýürek bulandyryjy, bet, ýaman, pis.

    • Meret obanyň baýlaryndan nejis işleriň ýüze çykjagyny oslaman durmaýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Haýyn, ýigrenji.

    • Ol indi uruş oduny tutaşdyrmak isleýän nejislere garşy halkyň alyp barýan göreşi hakynda gürrüňe başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

    • Bes et indi, ynsapsyz nejis! («Sowet edebiýaty» žurnaly)