nazarlamak na‧zar‧la‧mak işlik

 1. Bir zada seretmek, çemine göz gezdirmek.

  • Ala gözlerini Muhammede nazarlap: -- Men-ä seniň näme diýjek bolýandygyňa hiç düşünüp bilmeýärin! -- diýip, diňirgenip durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol garymyň içindäki bugdaýy nazarlanda «üç müň ýa bäş müň düýe bolsa gerek» diýip çak urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Garawula almak, çenemek.

  • Rezin turbany Orazalynyň döşüne nazarlap, suw pürkdi welin, Orazaly döşünden ok degen däldi öýtmedi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • nazarlady
 • nazarlady-da
 • nazarlamak
 • nazarlamalaryndan
 • nazarlan
 • nazarlanda
 • nazarlap
 • nazarlar
 • nazarlara
 • nazarlardan
 • nazarlary
 • nazarlaryn
 • nazarlaryna
 • nazarlaryndan
 • nazarlaryny
 • nazarlaýan
 • nazarlaýandygy
 • nazarlaýar
 • nazarlaýarlar