nazarlamak işlik

  1. Bir zada seretmek, çemine göz gezdirmek.

    • Ala gözlerini Muhammede nazarlap: -- Men-ä seniň näme diýjek bolýandygyňa hiç düşünüp bilmeýärin! -- diýip, diňirgenip durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ol garymyň içindäki bugdaýy nazarlanda «üç müň ýa bäş müň düýe bolsa gerek» diýip çak urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Garawula almak, çenemek.

    • Rezin turbany Orazalynyň döşüne nazarlap, suw pürkdi welin, Orazaly döşünden ok degen däldi öýtmedi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)