nazar

Birine ýa-da bir zade bakyş, garaýyş.

 • Bahar syr aňjak bolýan ýaly, bir hili şübheli nazar bilen seretdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Penjireden batly-batly bulanýan ýaglyk bularyň nazaryny özüne çekdi. («Tokmak» žurnaly)

nazar almak (tutmak)

 1. Göz öňünde tutmak, hasaba almak.

  • Kemçilikleri ýakyn günlerde düzetmäge söz berindigini nazara alyp, men ony brigadirlikde galdyrmagy teklip edýärin. («Zähmet Gahrymanlary»)

 2. Nyşana almak, nyşanlamak.

  • Ol çaltlyk bilen tüpeňiniň agzyny öwrüp, onuň goltugyny nazara alyp, mäşäni çekdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nazar dikmek

Birine ýa-da bir zada üns bilen bakmak, dykgat bilen seretmek.

 • Aýsoltan Begenje nazaryn dikdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

nazar etmek

seret nazar salmak

 • Tebigatyň nazar eden adamlary.

nazar kaklyşmak

Biri-biriňe gözüň düşmek, biri-biriňe garamak.

 • Ýigidiň nazary howlynyň daşyna çykan gyz bilen kaklyşdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

nazar salmak

Birine ýa-da bir zada garamak, seretmek.

 • Ol elinde kepgir tutup, kä palawly gazana, käte bolsa towukly gaba nazar salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ýygnagyň gün tertibi bellenen kagyza gaýtadan nazar saldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

nazar taşlamak

Birine ýa-da bir zada garap goýmak, bakmak.

nazardan sypdyrmak

Ünsden düşürmek, gözden salmak.

 • Alasarmyk garaňkynyň içinde ýigitler her bir gymyldyny nazarlaryndan saldyrmajak bolşup jan edýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nazary düşmek

Birini ýa-da bir zady görmek, birine, bir zada gözi düşmek.

 • Heniz gyzyşmandyr deňiz bazary, Goňşy gämilere düşdi nazary. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)

nazaryndan ganmak

Biriniň seredişinden mähir tapmak, özüňi kanagatlandyrmak.

 • Eziziň nazaryndan ganypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)