narzan nar‧zan

Sagaldyş üçin ähmiýeti bolan mineral suw.

  • Buz ýaly narzany bulgura guýup, Ýazhan hödür etdi garşydaşyna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

narzan wannasy

Sagalmak üçin düşülýän mineral suw.

  • Ynha gerek bolsa narzanly wanna, Bir däne kemçilik goýmaýar sende. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Maňa narzan wannasy örän gowy ýarady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • narzana
  • narzanlaryň
  • narzany