nar nar

[na:r]

Botanika Köplenç yssy ýurtlarynda ösýän, miwesiniň içi digir-digir, turşumtyk süýji däneler, daşy galyň gabyk bilen örtülen agaç we onuň miwesi.

 • Biz almadan başlap, tä nar ekilen meýdana çenli aýlanyp çykdyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onda erik-de, alma-da, ülje-de, garaly-da, şetdaly-da, nar-da bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Onuň alma ýaňakly tegelek aý ýüzi nar ýaly gyzardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Iki ýyllyk narlar, injirler heniz miwe getirmän, ösüp barýan ýaş çaga ýaly inçemik boýlaryny ýaňy ýetiripdirler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • nar-da
 • nara
 • narda
 • nardan
 • nardyr
 • narlam
 • narlar
 • narlaryna
 • narlaryndaky
 • narlaryndan
 • narlaryň
 • narly
 • narlyk
 • narlyny
 • narlynyň
 • narmy
 • narmydyr
 • narsyz
 • nary
 • naryn
 • naryna
 • narynda
 • naryndaky
 • naryndan
 • naryny
 • narynyň
 • naryň
 • naryňa
 • naryňda
 • naryňy