nar

[na:r]

Botanika Köplenç yssy ýurtlarynda ösýän, miwesiniň içi digir-digir, turşumtyk süýji däneler, daşy galyň gabyk bilen örtülen agaç we onuň miwesi.

  • Biz almadan başlap, tä nar ekilen meýdana çenli aýlanyp çykdyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onda erik-de, alma-da, ülje-de, garaly-da, şetdaly-da, nar-da bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň alma ýaňakly tegelek aý ýüzi nar ýaly gyzardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Iki ýyllyk narlar, injirler heniz miwe getirmän, ösüp barýan ýaş çaga ýaly inçemik boýlaryny ýaňy ýetiripdirler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)