namyssyz na‧mys‧syz sypat

[na:myssyz]

Namysly bolmadyk, mertebesini saklamaýan, utanç-haýasyz, wyždansyz, bigaýrat, binamys, arsyz.

  • Ol pikir meni göterip, namyssyz, dili gysga, gorkaklar hatarynda goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • namyssyzlar
  • namyssyzlaryň
  • namyssyzlyga
  • namyssyzlygyňy
  • namyssyzlyk