namaz na‧maz

[nama:z]

Dini söz Musulmanlaryň aýat, doga okap, Hudaýa ýüzlenmeklik däbi.

 • Agşam namaz wagtlary onuň öýüne bardym. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Namazy hem bileňok, orazany hem bileňok. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Men saňa: -- Namaz oka! -- diýemok ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Häzir namaz wagty däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • namaza
 • namazam
 • namazdaky
 • namazdan
 • namazdyr
 • namazlarda
 • namazlardan
 • namazlarynda
 • namazlaryny
 • namazlarynyň
 • namazly
 • namazlyga
 • namazlygy
 • namazlygyny
 • namazlygynyň
 • namazlygyň
 • namazlyk
 • namazlykdan
 • namazsyz
 • namazy
 • namazymy
 • namazymyzy
 • namazyna
 • namazynda
 • namazyndaky
 • namazyndan
 • namazyny
 • namazynyň
 • namazyň
 • namazyňdan
 • namazyňy