nam-nyşan nam-ny‧şan

[na:m-nyşa:n]

Birinden bir zatdan galan alamat, derek, yz.

  • Bäşimiň ýüzündäki tukatlykdan nam-nyşan galmady. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Baharyň hem ýüreginde gülki tolkunundan nam-nyşan galman uçdy-da, onuň ýerine pessejik galpyldy peýda boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • nam-nyşanam
  • nam-nyşansyz
  • nam-nyşany