nam-nyşan

[na:m-nyşa:n]

Birinden bir zatdan galan alamat, derek, yz.

  • Bäşimiň ýüzündäki tukatlykdan nam-nyşan galmady. (J. Akyýew, Mergeniň Ogly)

  • Baharyň hem ýüreginde gülki tolkunundan nam-nyşan galman uçdy-da, onuň ýerine pessejik galpyldy peýda boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)