nalamak işlik

[na:la:mak]

Biriniň elinden dat etmek, biri ýa-da bir zat barada gaty närazalyk bildirmek, güýçli zeýrenmek.

  • Ykbalyndan nalap, özbaşyna samraýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol öz gününden nalar ýalymydy näme? ! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)